Τα μερίδια στα οικόπεδα στην Κύπρο  μπορούν να μετατραπούν σε μικρότερα αυτοτελή οικόπεδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση άδειας διαχωρισμού και πιστοποιητικού έγκρισης από την αρμόδια Αρχή .

Loading...